วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ผัก

การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ผัก

การคัดเลือกพันธุ์ผัก   หมายถึง  วิธีการที่จะทำให้ได้ต้นพืชที่มีลักษณะดี  เช่น  เจริญเติบโตเร็วให้ผลผลิตสูง  มีรสชาติดี  ขยายพันธุ์ได้ง่ายเป็นต้น มาปลูกในฤดูกาลต่อไปการคัดเลือกพันธุ์พืชจะได้ผลดีมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับความรู้ ความชำนาญของผู้คัดเลือกเป็นสำคัญ
การเตรียมพันธุ์ผัก   หมายถึง  การจัดหา  หรือ การคัดเลือกพันธุ์พืช เพื่อเตรียมที่จะไปปลูกในพื้นที่ที่ได้กำหนดและวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้ว ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญตอนหนึ่งในการเพาะปลูกพืชเพราะถ้าเราไม่คัดเลือกพันธุ์ที่ดี จะทำให้เกิดปัญหาตามมาหลายอย่าง เช่น ต้องเสียค่าปุ๋ยเพิ่ม เสียค่าใช้จ่ายในการป้องกันกำและจัดศัตรูพืชมากขึ้นหรือได้ผลผลิตด้อยคุณภาพ ไม่คุ้มค่ากับต้นทุนที่เราต้องจ่ายไป

การเตรียมพันธุ์ผักมีวัตถุประสงค์  ดังนี้
1.  เพื่อให้ได้ต้นผักที่ปลูกเป็นพันธุ์ที่ตรงความต้องการของผู้ปลูก
2.  เพื่อให้ต้นผักที่ปลูกมีอัตราการเจริญเติบโตรวดเร็ว
3.  เพื่อให้ได้ต้นผักที่มีผลผลิตดีที่สุดทั้งปริมาณและคุณภาพ  เช่น  ดอกและผลดก  ขนาดโต  สีสวยงาม  รสชาติดี  ลำต้นแข็งแรงเป็นที่นิยมของผู้บริโภค
4.  เพื่อให้ได้ต้นผักที่แข็งแรงดูแลรักษาง่าย  ไม่มีโรคและแมลงศัตรูพืชเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
5.  เพื่อให้ได้พันธุ์ผักในปริมาณที่เพียงพอแก่ความต้องการที่จะปลูกและเป็นพืชชนิดเดียวกัน

หลักในการคัดเลือกพันธุ์ผักเพื่อให้ได้พันธุ์ผักที่ดีมี  5  วิธี   คือ
1.   คัดเลือกพันธุ์ผักที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่นเพราะสิ่งแวดล้อมจะเป็นตัวกำหนดการเจริญเติบโต และความสมบูรณ์ของผลผลิต  เช่น  ภูมิอากาศ
2.  คัดเลือกพันธุ์ผักที่ให้ผลผลิตสูง
3.  คัดเลือกพันธุ์ผักที่มีความทนทานต่อโรคและศัตรูพืชในท้องถิ่นนั้น
4.  คัดเลือกพันธุ์ผักที่ตรงกับความต้องการของตลาด ความต้องการของผู้บริโภค
5.  คัดเลือกพันธุ์ผักที่สามารถให้ผลผลิตได้ดีที่สุดจากแหล่งที่เชื่อถือได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น